Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki

W sierpniu 1992 r. przy Klinice Hematologii, z inicjatywy prof. A. Dmoszyńskiej zarejestrowano Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki. Zdobyte przez Stowarzyszenie fundusze z darowizn i akcji charytatywnych pozwoliły na przeprowadzenie prac adaptacyjnych w powstałym w 1994 r. Oddziale Intensywnego Leczenia Hematologicznego. Ponadto z funduszy Stowarzyszenia zakupiono separator komórkowy, pojemnik z ciekłym azotem do głębokiego mrożenia, licznik hematologiczny oraz drobny sprzęt niezbędny do rozpoczęcia procedury przeszczepiania obwodowych komórek macierzystych.

Misja:
Doskonalenie diagnostyki i skuteczności leczenia chorych na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego. Uzupełnianie leków niezbędnych w nowoczesnym leczeniu tych chorób. Prowadzone działania Zbieranie funduszy m.in. poprzez korespondencję z potencjalnymi dobroczyńcami, nagłaśnianie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu. Częściowe finansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz odczynników niezbędnych do diagnostyki.

Obszary działań:
- Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia

Statut stowarzyszenia do pobrania w formacie .pdf:

statut