PRACOWNIE

W skład Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie wchodzą następujące pracownie i laboratoria: Specjalistyczne Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej Transplantacyjnej, Pracownia Cytometrii Przepływoweji Hemostazy, Pracownia Krioprezerwacji i Hodowli Komórkowych oraz Pracownia Cytoimmunoenzymatyczna. Kierownikiem Pracowni Diagnostycznej została dr n. med Aneta Gorący. Pracownia prowadzi szereg badań diagnostycznych min. Immunofenotypowanie komórek.

Badania wykonywane w Pracowni Cytometrii Przepływowej i Hemostazy przy Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK Nr1 w Lublinie to przede wszystkim diagnostyka immunofenotypowa komórek białaczkowych i rozrostowych układu chłonnego obecnych we krwi obwodowej, szpiku, płynach ustrojowych i wysiękowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z opłucnej, płyn z otrzewnej). Ponadto monitorowanie leczenia pacjentów i ocena choroby resztkowej na podstawie immunofenotypu aberrantnego komórek blastycznych lub chłoniakowych, ustalonego przy rozpoznaniu choroby. Wykonywanie morfologii krwi u pacjentów hospitalizowanych w Klinice oraz poddawanych procedurze autologicznej i allogenicznej transplantacji komórek macierzystych od dawców spokrewnionych. Ocena ilościowa komórek macierzystych CD34+ i żywotności we krwi obwodowej pacjentów poddanych mobilizacji oraz w produkcie z aferezy przeznaczonym do obróbki w Banku Komórek Macierzystych. Wykonujemy badania z zakresu hemostazy: czas krwawienia, retrakcja skrzepu, fibrynoliza skrzepu euglobulin osocza, próba etanolowa Godala,oznaczanie liczby płytek metodą komorową, czas protrombinowy, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji , czas trombinowy, oznaczanie stężenia fibrynogenu, oznaczanie produktów degradacji fibryny., cytometryczne oznaczanie funkcji płytek.

Badania wykonywane w Pracowni Immunocytochemii przy Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK Nr1 w Lublinie to wykonywanie, barwienie i archiwizacja rozmazów krwi obwodowej i szpiku kostnego oraz wykonywanie i ocena odczynów cytochemicznych (PAS, POX, ALPA, EST, TRAP). Pracownia prężnie działa naukowo. Prowadzi badania naukowe w ramach programów badawczych realizowanych w Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku; badania laboratoryjne niezbędne przy realizacji prac magisterskich i doktorskich studentów Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego.

W Klinice działa Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK nr 1 w Lublinie. Opiekę nad tą częścią diagnostyczną sprawuje dr n. med. Sylwia Chocholska. Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, służący diagnostyce molekularnej chorób hematologicznych technikami PCR i FISH. Prowadzona jest tu ocena molekularnych markerów charakterystycznych dla nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN: przewlekłej białaczki szpikowej, czerwienicy prawdziwej, osteomielofibrozy oraz nadpłytkowości samoistnej) takich, jak obecność mutacji punktowej V617F w genie JAK2 oraz obecność transkryptu BCR/ABL (e13a2, e14a2, e1a2). Badania te prowadzone są w oparciu o technikę łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR: RT-PCR, ASO-PCR, PCR-RFLP oraz nested PCR). Technika cytogenetyki molekularnej FISH wykorzystywana jest do oceny szerokiego spektrum aberracji chromosomowych charakterystycznych dla ostrej białaczki mieloidalnej (AML) i limfoblastycznej (ALL), dla zespołu mielodysplastycznego (MDS), dla przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN), a także dla agresywnych i indolentnych chłoniaków wywodzących się z limfocytów B, a w szczególności dla przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) oraz szpiczaka plazmocytowego (MM).Jakość badań prowadzonych techniką FISH oceniana jest w kolejnych edycjach Międzylaboratoryjnego Kontroli Jakości Badań FISH w Hematoonkologii.

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ
DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
PRZY KATEDRZE I KLINICE HEMATOONKOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU

Przy Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie działa Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSk nr 1 w Lublinie.

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, służący diagnostyce molekularnej chorób hematologicznych technikami PCR i FISH. W Laboratorium prowadzona jest ocena molekularnych markerów charakterystycznych dla nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN: CML, PV, OMF oraz ET) takich, jak obecność mutacji punktowej V617F w genie JAK2 oraz obecność transkryptu BCR/ABL (e13a2, e14a2, e1a2). Badania te prowadzone są w oparciu o technikę łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR: RT-PCR, ASO-PCR, PCR-RFLP oraz nested PCR). Technika cytogenetyki molekularnej FISH wykorzystywana jest do oceny szerokiego spektrum aberracji chromosomowych charakterystycznych dla ostrej białaczki mieloidalnej (AML) i limfoblastycznej (ALL), dla zespołu mielodysplastycznego (MDS), dla przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN), a także dla agresywnych i indolentnych chłoniaków wywodzących się z limfocytów B, a w szczególności dla przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) oraz szpiczaka plazmocytowego (MM). Jakość badań prowadzonych techniką FISH oceniana jest w kolejnych edycjach Międzylaboratoryjnego Kontroli Jakości Badań FISH w Hematoonkologii.